The Agrarian Kitchen 11A The Avenue New Norfolk Tasmania 7140 Australia

RESTAURANT + KIOSK + FUNCTION ENQUIRIES
eatery@theagrariankitchen.com

WEDDING ENQUIRIES
severine.demanet@theagrariankitchen.com

CLASS ENQUIRIES
info@theagrariankitchen.com

ALL MEDIA ENQUIRIES
info@theagrariankitchen.com

t: (03) 6262 0011